Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A T-Survey Földmérési és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) kiemelt figyelmet fordít arra hogy a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protection Regulation) továbbiakban: GDPR Rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. tv., az információs önrendelkezési jogról és infószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el. A T-Survey Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és kötelességet vállal arra, hogy a szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

1. ADATKEZELŐ:

T-Survey Földmérési és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7304 Mánfa, Fábián Béla u. 7.
Iroda: 7623 Pécs, Ungvár u. 22/2.
Telefon: +36 72 770 034
E-mail: iroda@tsurvey.hu
Weboldal: tsurvey.hu
Cégjegyzékszám: 02 09 066148
Adószám: 11754136202

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, MÓDJA, KEZELT ADATOK KÖRE ÉS A TÁROLÁS IDŐTARTAMA:

2.1. Szerződő partnerek, megrendelők, szolgáltatók, alvállalkozók természetes személy képviselőinek adatkezelése:

• Az adatkezelés célja: a partnerekkel kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
• A kezelt adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
• Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
• Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat fennállását követő 5 évig.
• Az adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú

2.2. Természetes személyek részére kiállított számlán szereplő adatok kezelése

Az adatkezelés célja: adózási és számviteli jogszabályoknak való megfelelés.
A kezelt adatok köre: név, lakcím.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
Az adattárolás határideje: a számla, nyugta kiállítását követő 8 év.
Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

2.3. Természetes személyek részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás.
Az adattárolás határideje: hozzájárulás visszavonásáig
Az adattárolás módja: Elektronikus, papíralapú.

2.4. A társaság honlapjának látogatóinak adatkezelése:

• Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók adatait
• Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
• A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldalak címei, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
• Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap
• Az adatkezelés módja: elektronikus

2.5. E-mail címen történő kapcsolatfelvétel adatkezelése

• Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
• A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok
• Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
• Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
• Az adatkezelés módja: elektronikus

2.6. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

• Az adatkezelés célja: adó és számviteli kötelezettség teljesítése
• Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
• A kezelt adatok köre:
– számviteli törvény alapján: név, cím, aláírás, adószám
– A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jele.
• Az adatkezelés időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
• Az adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú

2.7. Elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

• Az adatkezelés célja: a vagyon védelme, a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Társaság telephelyére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek kivizsgálása, a rakodási folyamatok ellenőrzése.
• Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
• A kezelt adatok köre: képmás
• Az adatkezelés időtartama: 5 nap
• Az adatkezelés módja: elektronikus

2.8. Felvételre jelentkezők adatkezelése, önéletrajzok

• Az adatkezelés célja: a meghirdetett álláshelyre megfelelő munkaerőt találni
• A kezelt adatok köre: név, születési dátum, hely, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, az érintett által megadott egyéb adatok
• Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
• Az adatkezelés időtartama: a jelentkezés elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők adatait töröljük
• Az adatkezelés módja: papíralapú, elektronikus

3. A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA:

Közvetlenül az érintettől származik.

4. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE:

A személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó alvállalkozók jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy érdekkörében eljáró személyek, adatfeldolgozók vagy alvállalkozók az adatokat – előzetes felhatalmazás nélkül – nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át. Az adatfeldolgozók jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Társaságunk a következő adatfeldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban, illetve veszi igénybe szolgáltatásait:

CIB Bank Zrt.

Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4 – 14.
Telefon: +36 74 451-350
E-mail: cib@cib.hu
Weboldal: cib.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://net.cib.hu/system/fileserver?file=/Nyomtatvanyok/adatvedelmi_szabalyzat_180525_0524.pdf&type=related

UNIQA Biztosító Zrt.

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Telefon: +36 1/20/30/70 544-5555
E-mail: adatvedelem@uniqa.hu
Weboldal: uniqa.hu
Adatkezelés Tájékoztató: https://www.uniqa.hu/adatkezeles

Generali Biztosító Zrt.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Telefon: +36 1 288 0000
E-mail: adatkezeles.hu@generali.com
Weboldal: genertel.hu
Adatkezelési Tájékoztató: https://www.genertel.hu/informaciok/adatvedelmi-nyilatkozat

SAN-AT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – üzemorvos, betegszállítás

Székhely: 7720 Pécsvárad, Várkert u. 10.
Telefon: +36 72 465 834
Weboldal: sanat.hu

Walter Creatures Kft.

Székhely: 7627 Pécs, Nagyszemes dűlő 40. 1.
Telefon: +36 20 348 2264
E-mail: waltercreatures@gmail.com
Weboldal: http://www.walteranimation.hu

Gordius-Nosster Bt. – könyvelés

Székhely: 7627 Pécs, Vadász utca 52. 1. emelet 2.
Telefon: +36 20 737 5362
Adószám: 21463550-2-02

Multi Alarm Zrt.

Székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Telefon: +36 (20)(30)(70) 996 601
E-mail: adatkezeles@multialarm.hu
Weboldal: multialarm.hu
Adatkezelési Tájékoztató: https://www.multialarm.hu/letoltesek/tajekoztatas/

Microsoft – OneDrive – Felhőtárhely szolgáltatás.

Adatkezelés magyar: https://privacy.microsoft.com/hu-hu
Adatkezelés angol: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

SalesAutopilot Kft. – Adatfeldolgozó / alvállalkozó

Adatkezelő: SalesAutopilot Kft.
Székhely címe: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.
Adószám: 25743500-2-41
Közösségi adószám: HU25743500
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773
Ügyvezetők: Csepregi Balázs és Khauth György (önálló cégjegyzésre jogosultak)
Weboldal: salesautopilot.hu
Email: info@salesautopilot.hu
Adatkezelési Tájékoztató: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/

5. ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI:

Név: Nemzeti Adó és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi út 2.
Telefon: +36 1 428 5100
Weboldal: nav.gov.hu

Adatvédelmi tájékoztató: http://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html

6. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE:

• vezetőség
• alkalmazottak
• könyvelő, bérszámfejtő
• bank
• adóhatóság 

Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.

1. Átlátható tájékoztatás

Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan minden információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, így különösen:

• az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről
• a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról
• a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén ezen jogos érdekekről
• a személyes adatok címzettjeiről
• az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákról
• az adatkezelés tervezett időtartamáról
• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
• arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása
• az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.

2. Hozzáférési jog

a) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

b) A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) az iroda@tsurvey.hu vagy 7623 Pécs, Ungvár utca 22/2. címen gyakorolható.

c) Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolása után szóban is adható tájékoztatás.

3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4. A törléshez való jog

a) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat:

• Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttek vagy más módon kezelték;
• Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• A személyes adatok gyűjtésére információs és fogyasztói társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor.

a) Az adatok törlése nem kezdeményezhető , ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az adatkezelőre uniós vagy tagállami jogi kötelezettség vonatkozik; közérdek alapján; a népegészségügy területét érintő; archiválási, tudományos és történelmi kutatás céljából; vagy jogi igények védelméhez.

5. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

a) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
• Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az esetre vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek e az érintett indokaival szemben.

b) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával; jogi igények esetén; jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy az Unió, illetve a tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

a) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelés – ideértve a profilalkotást is – amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

b) Nem alkalmazható a fenti jogosultság ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

c) Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekének védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta.

8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Eljárási jogszabályok

a) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

b) A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton adta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve ha az érintett azt másként kéri.

c) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

d) A társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő a kért intézkedések meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

e) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt a címzettekről.

f) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve ha az érintett másként kéri.

10. Kártérítés és sérelemdíj

a) Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért – az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól – kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban esetben tartozik felelőséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket vagy ha az adatkezelő utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

b) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő és adatfeldolgozó egyenlő felelőséggel tartozik a teljes kárért.

c) Az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

11. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

12. Adatvédelmi Hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) kell fordulni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falka Miksa utca 9-11.
Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400

Frissítve: 2022.06.08.

[Ingyenes e-book útmutató]

VÁRJ!

Hogyan növelheted (akár) milliókkal az ingatlanod értékét?

Kevés a megbízható földmérő?

Kerüld el a leggyakoribb hibákat és találd meg a legjobb földmérőt, aki garantáltan pontos munkát végez!

Ebben az útmutatóban megmutatom, hogyan válassz olyan földmérőt, akivel biztos lehetsz a pontos és megbízható eredményekben!

A profi földméréshez profi szakemberre van szükséged.

Ebben az útmutatóban részletesen bemutatjuk, mire kell figyelned a választás során.