Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a T-SURVEY Földmérési és Mérnöki
Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által az https:// https://tsurvey.hu// Honlapon (továbbiakban: Honlap)
keresztül, illetve saját üzleti tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a
továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

A jelen ÁSZF keretjelleggel szabályozza a Honlapon keresztül elérhető ajánlatkérés lehetőségével,
valamint az ajánlat elfogadásával kapcsolatos részletkérdéseket, amelyeket a Szolgáltató és az Ügyfél
közötti, az ajánlat elfogadását követően létrejövő egyedi szerződés nem rendez.
A Honlapon keresztül történő ajánlatkérés, valamint az ajánlat Szolgáltató által történő elfogadásának
feltételeit a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény szabályozza.

1. Szolgáltató adatai
Név: T-SURVEY Földmérési és Mérnöki Kft.
Székhely: 7304 Mánfa, Fábián Béla utca 7.
Cégjegyzékszám: 02-09-066148
Adószám: 11754136-2-02
Telefonszám: +36704159768, +3672770034
Elektronikus elérhetőség: iroda@tsurvey.hu
Nyilvántartásba vevő hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
A tárhelyszolgáltató adatai megtalálhatóak az Adatkezelési tájékoztatóban.

2. Általános tudnivalók

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások általános leírása a Honlap egyes menüpontjain
megtalálható. Az egyes szolgáltatások leírása tartalmazza a szolgáltatás főbb tartalmi elemeit, az
árat és a szolgáltatásra vonatkozó teljesítési határidőt.

2.2. Az Ügyfél az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérését az erre szolgáló
űrlap kitöltése által, a szolgáltatás típusának (soron kívüli, elsőbbségi vagy normál) kiválasztását,
valamint telefonszáma, a település és a helyrajzi szám és opcionális üzenete megadását követően
küldheti el a Szolgáltató részére az űrlap alján található „Megrendelés” gombra kattintva. A
Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát 24 órán belül befogadja, feldolgozza, az ajánlatot visszaigazolja és
az ajánlatkérésben megadott elérhetőségen felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel.

2.3. Az Ügyfél Honlapon keresztül történő ajánlatkérése és annak megérkezésének Szolgáltató által
történő automatikus visszaigazolása (amely tartalmazza a kapcsolódó adatbekérőt is) nem
eredményezi egyedi szerződés létrejöttét a Felek között. A Felek közötti egyedi szerződés az adott
szolgáltatás lényeges feltételeinek megtárgyalását követően, a Szolgáltató által tett részletes –
opciókat tartalmazó – ajánlat Ügyfél általi elfogadásával jön létre. Felek között a szolgáltatás
igénybevételével magyar nyelven létrejött szerződés – a Felek megállapodása alapján – írásba
foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 8
évig, jogszabályon alapuló nyilvántartási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében őrzi. A
szerződés és a szerződéskötés napján hatályos ÁSZF utólag, kérésre hozzáférhető.

2.4. A Honlapon keresztül történő elektronikus kapcsolatfelvételhez az Ügyfélnek szükséges
megismerni és tudomásul venni a jelen ÁSZF-ben, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat.

3. Adatbeviteli hibák javítása

3.1. Az Ügyfél vállalja, hogy az ajánlatkéréssorán megadott adatokat szükség szerint – a Szolgáltatónak
küldött e-mailes kérelemmel – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a
valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő
bármilyen többletköltség Ügyfelet terheli. A korábban rögzített adatokat az Ügyfél e-mailben
küldött kérése alapján Szolgáltató köteles helyesbíteni. Az adatbeviteli hibák javítását a Szolgáltató
köteles 3 munkanapon belül elvégezni az Ügyfél erre irányuló – e-mailben küldött – kérelme
alapján.

4. Felelősségi kérdések

4.1. A véletlenül közzétett, az Ügyfél az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén
Szolgáltató az Ekertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz a foglalt értesítési és eltávolítási
kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági
vagy bírósági megkeresésnek.

4.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
következményekért (hibáért vagy károkért) semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót a
megrendeléskor megadott adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél
cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján
meggyőződni arról, hogy a megrendelést leadó személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére.

4.3. A Szolgáltató kizár minden felelősséget Ügyfelei – Honlap által vagy útján – megvalósított
jogsértéseiért.

5.4. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul
jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést
megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5. Szerzői jogok

5.1. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely
szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

5.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén
engedélyezett.

5.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően az ajánlatkérés, a Honlap
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap
felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Az ajánlatkérés ténye feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak,
veszélyeinek ismeretét és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételével együtt
járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan
módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül
tájékoztatja.

6.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az Elkertv. rendelkezései
az irányadók.


Hatályos: 2022.11.03.


T-SURVEY Földmérési és Mérnöki Kft.